Legislație

LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ

 • Horararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (HCL) nr. 127 / 29.03.2019 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane in Municipiul Sibiu.
 • Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
 • Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
 • Legea nr, 1 / 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 435 / 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea guvernului nr. 42 / 2017;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
 • Standardul SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.
 • Standardul SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
 • Standardul SR EN ISO 45001:2018  Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare