Politica

Plan administrare SC Tursib SA Sibiu 2017-2018


Politica S.C.Tursib S.A referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională


Regulament de Organizare și Funcționare


Codul de conduită Tursib


Cod etic al Consiliului de administrație al S.C. Tursib S.A.


Declaratie SNA


Plan integritate SNA


Raport evaluare riscuri


Contracte de mandat


CV director general:  Dan Capariu

CV director tehnic:  Sarbu Zeno Eugen

CV-uri administratori:  Mircea Ovidiu, Chialda Daniela, Kielhorn Jens, Sarbu Rares Emilian, Maier Bondrea Vasile

Declaratii de avere si de interese:

Declaratiile de avere si interese se pot consulta la sediul societatii din Sibiu str.Munchen nr.1 – Dep. Resurse Umane

 


POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SC TURSIB S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC TURSIB S.A. se bazează pe urmatoarele:

  1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  2. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr.170/29.11.2018 si 157/20.12.2017;
  3. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi/Directorului.

 

1.     Criteriile de remunerare

Administratorii si directorul general primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizata:

    “(1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).

    (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

    (3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5).

    (4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.”

 

2.     Remuneratia administratorilor neexecutivi și a directorului general

Prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr. 170/29.11.2018, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 2.740 lei si prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr. 157/20.12.2017, s-a aprobat nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a directorului general in cuantum de 13.700 lei.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa bruta lunara a directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara  nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv în cazul SC TURSIB S.A., ramura transporturi terestre.

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitat inregistrat  de societate, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre,in cazul Tursib SA, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numiri.

Indicatorii de performanta ai administratorilor si ai directorului general si modul de acordare al indemnizatiei variabile se vor stabili dupa completarea Consiliului de Administratie la 5 membri, respectiv aprobarea planului de administrare/management.

 Directorul general și administratorii SC TURSIB S.A. nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

 

  1. Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA

În conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A. trebuie constituite Comitetul de Nominalizare și Remunerare si Comitetul de Audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC TURSIB S.A. are următoarele atribuții:

  • formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;
  •  elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere;
  •  recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

                 Potrivit dispozitiilor art. 34, alin.3, Comitetul de Audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare:

“ART. 47 Comitetul de audit

    (1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit. Autorităţile de reglementare ale entităţilor de interes public stabilesc dacă acest comitet de audit trebuie să fie compus din membri neexecutivi ai organului de administraţie şi/sau membri ai organului de supraveghere a entităţii auditate şi/sau din membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor entităţii auditate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cel puţin un membru al comitetului de audit este independent şi are competenţă în contabilitate şi/sau audit.

    (2) Fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţii:

    a) monitorizează procesul de raportare financiară;

    b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

    c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

    d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate.”

Comitetul de nominalizare și remunerare si Comitetul de audit constituite în cadrul SC TURSIB S.A. trebuie  formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet trebuie sa fie independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

                           Presedinte Consiliu de Administratie,

                           ec. Mircea Ovidiu

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.